Artikel 38

Joe Wait'n Woarom

Tweedelijnszorg (ziekenhuizen) zo dicht mogelijk bij oudere inwoners uit de provincie laten en het openbaar vervoer zo regelen dat gebruik en bezoek van de tweedelijnszorg zo goed mogelijk is...

Hulp aan senioren met de veranderingen van nu

Een ouderenacademie op starten in de provincie in zo veel mogelijk dorpen en wijken in de stad. De ouderenacademie kan ouderen leren omgaan met gebruik van computers met het invullen van digitale formulieren van bijvoorbeeld de belastingzaken of tal van andere zaken...

Zorg aan senioren en toekomstige generatie

Musea en andere culturele evenementen waarin de provincie sub- sidieert gratis maken voor ouderen...

Luisteren met hart naar senioren en jongeren

Buurtbussen subsidiëren en uitbreiden zodat ouderen en jongeren gratis busvervoer hebben in de krimpgebieden om de leefbaarheid te bevorderen...

De toekomstige zorg en aandacht aan senioren

Ouderen ondersteunen als het gaat om zorg. Dit om de leefbaarheid beter te laten functioneren in de krimpgebieden. Zorgen dat zorg dicht in de buurt blijft van ouderen. Dit bevordert de leefbaarheid in de dorpen en de stad Groningen...

Slider

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 20000
9931 PA Delfzijl

Delfzijl, 20 januari 2017.

Onderwerp: Schriftelijke vragen betreffende te betalen rente bij de Volkskredietbank

Geacht college,

Minima betalen hoogste rente bij het verkrijgen van een lening bij de Groningse Kredietbank. Dit was
de kop in het Dagblad van het Noorden van donderdag 19 januari 2017. Reden voor de
Seniorenpartij Delfzijl om na te gaan hoe de gemeenten, waaronder de gemeente Delfzijl,
aangesloten bij de Volkskredietbank Appingedam de rentepercentage doorberekend bij het
verstrekken van een krediet. Dit in de wetenschap dat bij de gemeente amper leenbijstand verstrekt
voor duurzame noodzakelijke gebruiksgoederen en hiervoor doorverwijst voor een krediet bij de
Volkskredietbank Appingedam.
Onderstaand worden twee voorbeelden uit de ’prospectus’ van de Volkskredietbank Appingedam
weergegeven.
Kredietwaardigheid
Naast de aflossingscapaciteit is ook de informatie van het BKR een onmisbaar element bij het bepalen
van uw kredietwaardigheid. Dit in verband met het voorkomen van overkreditering en
onverantwoorde kredietverlening.
Voorbeeld 1
Huishoudsamenstelling : 3 personen (twee volwassenen en een kind) Aanvraag voor een persoonlijke
lening : € 2.500,- Inkomsten per maand (totaal vast gezinsinkomen) : € 1.275,- Uitgaven per maand
voor: – huur : € 345,- – energie : € 155,- – huishoudelijke lasten : € 360,-
Aangezien er geen andere betalingsverplichtingen zijn, vroegere leningen altijd correct zijn
nagekomen en de maandlast past binnen het budget van de aanvragers, is de Volkskredietbank
bereid een persoonlijke lening van € 2.935,80 te verstrekken. De maandlast bedraagt € 81,55
(gedurende 36 maanden).
Voorbeeld 2
Huishoudsamenstelling : alleenstaande Aanvraag voor een persoonlijke lening : € 1.000,- Inkomsten
per maand : € 850,- Uitgaven per maand voor: – huur : € 265,- – energie : € 105,- – huishoudelijke
lasten : € 225,-
Aangezien er geen andere betalingsverplichtingen zijn, vroegere leningen altijd correct zijn
nagekomen en de maandlast past binnen het budget van de aanvrager, is de Volkskredietbank bereid
een persoonlijke lening van € 1.183,68 te verstrekken. De maandlast bedraagt € 32,88 (gedurende 36
maanden).
Bij voorbeeld 1 bedraagt de in rekening gebrachte rente (kosten): 8.33%
Bij voorbeeld 2 bedraagt de in rekening gebrachte rente (kosten 3.35%
Als Seniorenpartij Delfzijl vinden we deze verschillen in het verkrijgen van een ‘noodzakelijk krediet’
voor de doelgroep onacceptabel groot, nu dat de rentes overal dalen. Maar schrijnerende is des te
meer, dat deze doelgroep nergens anders terecht kan voor een lening, b.v. voor het vervangen van
een kapotte wasmachine of tv. en enkel aangewezen is op de gemeentelijke kredietvoorziening.
Op grond van vorenstaande wil ik u de volgende vragen stellen:
1. Bent u bereid, nu al te onderzoeken/overleggen op welke wijze de in rekening gebrachte
rentekosten bij de VKB Appingedam teruggebracht kan worden naar een rente van 2,5%
zoals in de gemeente Den Haag een rentepercentage van 2,3% al wordt gehanteerd?
2. Zo nee, waarom niet?;
3. Zo nee, bent u dan wel bereid om de bijstandsontvanger/uitkeringsgerechtigden via de
bijzondere bijstand de kosten van de krediet te vergoeden gedurende de looptijd van de
verkregen noodzakelijke krediet vanaf een percentage van 2,5% (eigen bijdrage)?;
4. Bent u bereid de gemeenteraad inzake punt 1 of 3 een daarop strekkend voorstel op korte
termijn te doen toekomen?.
5. Zo nee, waarom niet?
Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Jan Ottens
Marktstraat 5
9934 CH Delfzijl
Tel: 06-27472652

Wij horen graag van u

Marktstraat 5
9934 CH Delfzijl

T: 0627472652
E: Info@seniorenpartijgroningen.nl
Slider