Programma

            Wij zijn er ook voor u ná de verkiezingen

Voorwoord


Als Seniorenpartij Delfzijl, straks Seniorenpartij Eemsdelta, zijn wij al meer dan zes jaar actief in de gemeenteraad, waar we opkomen voor de belangen van alle bewoners van de gemeente, jong en oud. Voor ons staat het welzijn van onze burgers voorop, maar wel met speciale aandacht, waar dat nodig is, voor onze ouderen en inwoners met een beperking. Daarmee willen we deze groepen ook een stem geven. We zijn een onafhankelijke, democratische, lokaal politieke beweging. Wij luisteren goed naar onze inwoners. Uw inbreng heeft daarmee voor een belangrijk deel bijgedragen aan dit verkiezingsprogramma. Wij voelen ons verbonden door leeftijd en ervaring, maar ook door de wens onze kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en een goed leefmilieu in onze stad te bieden.
Ook dierenwelzijn heeft onze aandacht.
Wij gaan niet voor loze beloftes maar werken hard om ons verkiezingsprogramma ook te realiseren. Daarom zeggen we: wij zijn er ook voor u ná de verkiezingen!
We zien u graag terug op de dag van de gemeenteraadsverkiezing Eemsdelta en hopen van harte dat dit verkiezingsprogramma u uitnodigt om uw stem op ons uit te brengen!

Jan Ottens,
Voorzitter Seniorenpartij Eemsdelta

                                                            Onze Top 6 Speerpunten:

 

1. AOW Pas-tegoed van 450 euro
2. Een goede en betaalbare verbinding met het ziekenhuis in
Scheemda
3. Een goede verbinding tussen Delfzijl en Emden (Duitsland)
4. Gemeente op orde (verbetering openbaar onderhoud)
5. Wethouder voor senioren en mensen met een beperking

6. Meer sociale huurwoningen voor zowel jong als oud

                                                         Waarom willen wij ons hiervoor inzetten?

AOW Pas-tegoed van 450 euro
Veel ouderen hebben het niet breed. Door de coronacrisis zijn er ook veel ondernemers die het zwaar hebben. De Seniorenpartij wil beide groepen tegemoet komen door iedere AOW-er met een minimuminkomen in de gemeente Eemsdelta een pas te geven met daarop een tegoed van 450 euro. Dit geld kan alleen besteed worden bij winkels in de gemeente Eemsdelta

Een goede en betaalbare verbinding met het ziekenhuis in Scheemda
Toen het ziekenhuis Delfzicht dicht ging werd een goede verbinding met het ziekenhuis in Scheemda beloofd door de politiek. Die goede verbinding is er nog steeds niet. Niet iedereen heeft of kan met eigen vervoer. Er moet ieder uur een pendelbus heen en weer gaan rijden tussen het ziekenhuis en Delfzijl, en deze bus moet mensen ook bij de ingang kunnen afzetten en oppikken. Deze pendelbus moet tegen gereduceerd tarief gaan rijden zodat juist de mensen die dit het hardst nodig hebben, het ook kunnen betalen.

Een goede verbinding tussen Delfzijl en Emden (Duitsland)


Hierbij denken we aan een veerverbinding of een vaste verbinding via een brug. Een goede verbinding met Emden is belangrijk voor onze gemeente Eemsdelta. Allereerst omdat in Emden veel werk is voor mensen uit onze regio (onder andere bij autofabrikant Volkswagen). Maar ook voor het toerisme is een goede verbinding belangrijk. De huidige autowegverbinding kost veel tijd. Via het de Eems kan dit veel sneller. De Europese Gemeenschap is bereid om een dergelijke verbinding, net als de provincie Groningen, te co-financieren.

Gemeente op orde (verbetering openbaar onderhoud)


Het visitekaartje van iedere gemeente is het openbaar onderhoud. Wanneer je een gemeente inrijdt kun je meteen zien of er onderhoud wordt gepleegd of niet. Hierbij gaat het om het groenonderhoud, het vervangen van kapotte tegels en lampen en het zorgdragen voor schone en intacte openbare ruimtes. In de afgelopen jaren is hier op bezuinigd. Veiligheid betekent ook veilige openbare ruimten. Goed toegankelijke trottoirs, die niet bestaan uit kleine keitjes of zeer schuine kanten. Voor mensen met een kinderwagen, rollator of rolstoel is dit onbegaanbaar. Ook de groenvoorziening kan voor een veilige omgeving zorgen. Ook het schoonhouden van de openbare ruimte heeft een positief effect op het veiligheidsgevoel Geen overwoekerde paden, geen graspollen op de trottoirs als er gemaaid is en een goede verlichting.

Wij willen het onderhoudsniveau van openbare ruimtes weer omhoog brengen. Daarnaast kan dit ook zorgen voor meer banen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Wethouder voor senioren en mensen met een beperking
We vinden het belangrijk dat de nieuwe gemeente Eemsdelta meer gericht beleid gaat voeren voor senioren en mensen met een beperking. Wij vinden dat dat nu te weinig gebeurt. De beste manier om de belangen van ouderen en mensen met een beperking te behartigen is om daar speciaal een wethouder voor aan te stellen. Daar willen wij ons sterk voor maken.

Is dit alles wat wij als Seniorenpartij willen? Nee, we willen nog meer bereiken!

ALS HET GAAT OM DE ZORG EN DE VOORZIENINGEN VOOR ONZE BURGERS:

Zorg en welzijn


Wij willen voor een deel de versobering van de zorg in de afgelopen jaren terugdraaien: de voorzieningen thuiszorg en huishoudelijke hulp moeten terug naar het oude niveau en de huisartsenpost en weekend- en avondopenstelling van apotheken in Delfzijl moeten terugkeren.
Werk, inkomen en armoedebestrijding


Armoede en sociaal isolement bestaat helaas ook in de gemeente Eemsdelta. Er is een steeds groter wordende groep niet in staat zich financieel te bedruipen. Wij vinden schuldhulpverlening en kwijtschelding van gemeentelijke belasting belangrijke instrumenten in het verder terugdringen van armoedebeleid. Om de eenzaamheid en armoede onder senioren te bestrijden moet er een ouderenwerker bezoeken afleggen en in kaart brengen waar hulp geboden moet en kan worden.
Wij willen ons ervoor inzetten dat de gemeente Eemsdelta een daadkrachtiger beleid gaat ontwikkelen ter bestrijding van armoede waarbij burgers daadwerkelijk een perspectief wordt geboden: werken moet lonen. De gemeente dient, ook als werkgever, hierin een leidende rol te hebben. Wij zijn daarbij van mening dat vrijwilligerswerk niet ten koste mag gaan van betaald werk. De gemeente zal zich moeten inzetten voor economische ontwikkeling en banen.
Wij willen daarnaast bevorderen dat de gemeente actief beleid voert met betrekking tot de inburgering van statushouders.

Wonen


Wij willen de verdeling sociaal (dertig procent) en vrije sector woningen (zeventig procent) handhaven. Woonmobiliteit voor senioren moet gestimuleerd worden, waar nodig ook financieel. Dit brengt ook met zich mee dat er meer gebouwd moet worden voor senioren. Wij willen voorts inzetten op duurzaam (energieneutraal), nul treden, betaalbaar en toekomstbestendig bouwen en levensloopbestendig wonen. Wij zijn tegen bouwen in het groen, tegen hoogbouw en tegen het plaatsen van windmolens in de nabijheid (nadelige effecten) van woonwijken en dorpen.
Verkeer en vervoer
Investeren in goed openbaar vervoer blijft van groot belang. Wij streven naar een op passagiersstromen afgestemd openbaar vervoer met een emissieloos wagenpark. Wij willen
verkeersafhandeling zo veel mogelijk via de H-structuur (hoofdwegen) op basis van het Gemeentelijk Mobiliteit Plan + laten plaatsvinden. Zwaar vrachtverkeer moet zo veel mogelijk buiten de woonwijken blijven. Wij vinden daarnaast dat het vrachtvervoer zo snel mogelijk getransformeerd moet worden in schone duurzame en stille transportmiddelen. In wijken en dorpen is sprake van een toenemende parkeerdruk. Deze situatie zal de komende jaren urgenter worden . Wij willen daarom dat de gemeente een onderzoek doet naar een goed op de toekomst afgestemde parkeersituatie. Dit vooral in het perspectief van de toekomstige bouw van vele nieuwe woningen en appartementen.

Onderwijs en cultuur


Wij onderschrijven het motto van een leven lang leren. Niet alleen jongeren dienen goed onderwijs te krijgen, maar ook voor senioren dienen er voldoende mogelijkheden te zijn, om (betaalbare) en opleidingen te volgen. Met name moeten senioren begeleiding krijgen bij ICT ten tijde van de digitalisering van allerlei instanties. De gemeente moet rekening houden met senioren die niet in bezit zijn van computer. Wij streven naar een samenleving waarin jong en oud zo veel mogelijk mee kan doen. Laaggeletterdheid verdient daarbij alle aandacht. Wij willen bevorderen dat er binnen onze gemeente VMBO kader- en beroepsgericht onderwijs gerealiseerd wordt, mogelijk in samenwerking met het bedrijfsleven. Naschoolse opvang en kinderopvang moeten voldoende beschikbaar zijn. Leren zwemmen is een basisbehoefte in ons waterrijke gemeente. Het schoolzwemmen moet weer heringevoerd worden. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat iedereen van jong tot oud in aanraking komt met muziek- of cultuuronderwijs.

Veiligheid
Iedereen, maar zeker ook ouderen, moet zich veilig kunnen voelen. Hierbij is handhaving belangrijk. Onder veiligheid verstaan we ook: goed onderhouden openbare ruimten, groenvoorziening en verlichting. Wij vinden dat de wijkagent weer zichtbaar in de wijk moet zijn.

ALS HET GAAT OM DUURZAAMHEID EN ENERGIETRANSITIE:

Natuur, milieu en duurzaamheid
Wij vinden het belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan de bewustwording van onze inwoners ten aanzien van wat er in de (nabije) toekomst op het spel staat met betrekking tot onze leefomgeving. Dit vraagt om duidelijkheid, eerlijke informatie en daadkrachtige plannen. Er moet meer aandacht komen voor o.a. klimaatadaptatie, het klimaatakkoord van Parijs, het verminderen van geluid, CO2-uitstoot en het gebruik van(giftige) fossiele brandstoffen, naast het terugdringen van de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide. Duurzaamheid is voor ons een belangrijk thema. Wij willen dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog een fijn leven hebben op onze planeet. Met name willen wij dat zonne-energie voor iedereen bereikbaar wordt door middel van overheidssubsidie. Ook andere vormen van duurzame energie zullen wij bepleiten, hoewel wij wel van mening zijn, dat er hierbij ook voor gewaakt moet worden dat ons mooie landschap intact blijft. Wat betreft plaatsing van windmolens zijn wij van mening dat dit het beste kan plaatsvinden in dun bevolkte gebieden, langs snelwegen en in zee. Alle toekomstige projecten dienen in het teken van duurzaamheid te staan.

ALS HET GAAT OM DE NIEUWE GEMEENTE EEMSDELTA:  

Omgevingswet
In de Omgevingswet is de fysieke leefomgeving hét speerpunt. De wet verbindt o.a. ruimtelijke ordening, vergunningverlening, milieu, natuur, archeologie, Rijksmonumenten en water binnen één digitaal loket. Wij vinden dat bij de invoering van deze nieuwe wet in Eemsdelta de inwoner als gebruiker van de gemeente centraal moet staan.

Wijknetwerken en samenwerking
Door de toegenomen toegang tot informatie zijn burgers in de afgelopen jaren steeds mondiger geworden. Deze ontwikkeling heeft ook de verhouding tussen burgers en gemeente blijvend veranderd. De gemeente zal hierin moeten meebewegen. Zowel qua inhoud als de wijze waarop zal de gemeente de communicatie met haar burgers moeten verbeteren en deze meer moeten betrekken bij gemeentelijk beleid. Daarnaast dienen burgers juist, volledig en op tijd geinformeerd te worden. Het betrekken van burgers kan plaatsvinden via wijknetwerken. Wijknetwerken kunnen met de juiste aanmoediging een belangrijke rol vervullen bij de verdere ontwikkeling van onze stad.
Wij vinden verder dat de gemeente zich meer moet richten op het stimuleren van maatschappelijke inbreng en het nemen van initiatief door burgers als het gaat om gewenst (nieuw) beleid

Financiën
Wij streven een gedegen financieel beleid na met sluitende (meerjaren)begrotingen en begrijpelijke rapportages. Wij vinden dat er beter geraamd en begroot moet worden. Structurele uitgaven dekken we uit structurele inkomsten. Wij willen niet dat degenen die na ons komen opgezadeld worden met door ons veroorzaakte financiële problemen. Wel zijn wij vóór het, tot op zekere hoogte, aanspreken van onze Algemene Reserve, binnen de wettelijk daartoe vastgestelde regels.