Programma

Joe Wait'n Woarom

Tweedelijnszorg (ziekenhuizen) zo dicht mogelijk bij oudere inwoners uit de provincie laten en het openbaar vervoer zo regelen dat gebruik en bezoek van de tweedelijnszorg zo goed mogelijk is...

Hulp aan senioren met de veranderingen van nu

Een ouderenacademie op starten in de provincie in zo veel mogelijk dorpen en wijken in de stad. De ouderenacademie kan ouderen leren omgaan met gebruik van computers met het invullen van digitale formulieren van bijvoorbeeld de belastingzaken of tal van andere zaken...

Zorg aan senioren en toekomstige generatie

Musea en andere culturele evenementen waarin de provincie sub- sidieert gratis maken voor ouderen...

Luisteren met hart naar senioren en jongeren

Buurtbussen subsidiëren en uitbreiden zodat ouderen en jongeren gratis busvervoer hebben in de krimpgebieden om de leefbaarheid te bevorderen...

De toekomstige zorg en aandacht aan senioren

Ouderen ondersteunen als het gaat om zorg. Dit om de leefbaarheid beter te laten functioneren in de krimpgebieden. Zorgen dat zorg dicht in de buurt blijft van ouderen. Dit bevordert de leefbaarheid in de dorpen en de stad Groningen...

Slider

 

Programma Seniorenpartij Delfzijl 2018-2021

Seniorenpartij Delfzijl behartigt de belangen van jong en oud, met nadruk
op de Senioren.
Over niet al te lange termijn vertegenwoordigen de Senioren ongeveer de
helft van de bevolking en dus ook in de gemeente Delfzijl.
En vergeet niet jongeren van nu zijn de ouderen van de toekomst.

Uitgangspunten

Belangrijk is dat de Seniorenpartij Delfzijl een belangenbehartiger kan
worden voor de Senioren naar de gemeente toe en een platform kan zijn
voor overleg met diverse partijen, maar vooral ook de ouderenverenigingen.
We kunnen een visie en een beleid op het leefklimaat van de ouderen
aan de gemeente opvragen en daartoe structurele voorstellen doen. We
zullen ook inzetten op de groei van onze partij in de gemeente Delfzijl en
overlegstructuren starten met de partijleden.

Eenzaamheidsbestrijding

Een belangrijk onderdeel. Veel ouderen raken in een isolement
en zijn niet meer zo mobiel. Zeker na het verlies van een partner slaat de
eenzaamheid toe. Ons beleid zal er gericht op moeten zijn om dit isolement
te voorkomen en te bestrijden. Maar ook dorpshuizen en wijkgebouwen
gaan een belangrijke rol spelen om vereenzaamheid bij ouderen te
voorkomen.

Veiligheid

Voor iedereen een belangrijk thema, maar zeker voor de ouderen die zich
vaak onzeker voelen over hun veiligheid. Wij kunnen hier op inzetten door
inzet van stadswachten, buurtagenten en digitale alarm -, en verbindingsinstallaties.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid zal door de gemeente gestimuleerd moeten worden.
In het algemeen, maar ook voor de Senioren. Het vrijwilligers werk moet
ook meer gestimuleerd worden. Maar niet ten kosten van betaald werk.
Opleidingen zijn erg belangrijk daarom moeten we meer gericht gaan opleiden
zoals voor de scheepsbouw (lassers timmermannen ijzerwerkers
enz.)
Mijnbouw schade; (aardbeving) men moet ten alle tijden de veiligheid van
de inwoners van de gemeente Delfzijl voorop stellen. Dit gebeurd tot nu
toe niet. Schade veroorzaakt door mijnbouw activiteiten moeten ten alle
tijde snel en vooral door een goed gekeurde specialist worden hersteld
Het verstevigen van gebouwen moet versneld worden toegepast en als
het niet anders kan, nieuwbouw.
Dit moet wel in goed overleg gebeuren met de bewoners. Openbare gebouwen
moeten snel worden versterkt zoals scholen enz . De buiten ringen
moeten verdwijnen. De gemeente Delfzijl moet gaan kijken naar
alternatieven om onze behoeften van energie op te vangen door bv bio
energie die men kan opwekken door bij de boeren een biogas installatie
te plaatsen.

Armoedebestrijding


Het bestrijden van armoede begint
met vroege signalering. Hoe eerder er word geholpen hoe minder de
schade is. Gelukkig zijn er veel ouderen
die het goed hebben, maar er
zijn er ook genoeg die met moeite
de eindjes aan elkaar kunnen knopen.
En wat te denken van de hoge
kinderarmoede in Delfzijl?
Als SeniorenpartijDelfzijl en ook de
gemeente moeten dit in kaart brengen
en voorstellen doen t.a.v. de oplossingen van dit probleem. Te denken
valt aan bv. Bijzondere bijstand, het betalen van het eigen risico etc. Het
collectief zorg inkopen.

Woningsituatie

Hoe is de huisvesting geregeld voor de ouderen nu en in de toekomst?
Zijn de woningen levensloop bestendig?
Is er een bouwvorm waarbij men makkelijk onderling contact heeft?
Zijn de voorzieningen op een redelijke afstand?
Zijn de lasten niet te hoog?
Is er voldoende aanbod etc.?
De Seniorenpartij Delfzijl gaat bij nieuwbouw er op toe te zien dat alle woningen
levensloopbestendig worden gebouwd.
De Seniorenpartij Delfzijl gaat zich nog meer inzetten voor
gasloos bouwen en wel zo snel mogelijk.
Den Haag heeft miljoen hiervoor beschikbaar gemaakt.
En vooral betaalbare sociale huurwoningen.

Gezondheidszorg

De nieuwe wet op de WMO lijkt nog niet voldoende te werken en knelpunten
zijn er o.a. in de thuiszorg. Wij zullen ons hier voor inzetten en de uitvoering
monitoren. Ouderen kunnen vaak de kosten niet meer dragen van
de hulpverlening en komen in de problemen. De wijkverpleegkundige zal
een nog belangrijke rol gaan spelen dan ze nu al doen. Huishoudelijke
hulp moet weer terug gebracht worden na hoe het in januari 2015 was.
In beweging blijven is zowel voor jong als oud belangrijk want mensen die
zich gezond voelen worden minder snel ziek .
Dus steunen wij sporten voor jong en oud en zetten ons in om te zorgen
dat deze betaalbaar blijft. Met het nieuwe systeem van zorg inkopen moet
men meer maatwerk leveren.

Mobiliteit

Bij het ouder worden is de mobiliteit vaak wel een probleem. Men is soms
slecht ter been en heeft geen eigen vervoersmogelijkheden meer. Het
openbaarvervoer is niet erg uitgebreid te noemen in onze gemeente en
behoeft verbetering. Ouderen moeten in staat gesteld worden om te reizen
naar de plaats van hun bestemming en dat kan bij voorkeur van deur
tot deur geregeld worden. Er zal een inventarisatie van de behoeften moeten
plaatsvinden. Het huidig busje in de gemeente Delfzijl
heeft maar een beperkt actieradius. Ook de dorpen en alle wijken moeten
goed bereikbaar zijn door inzet van bv bel busjes of in overleg gaan met
verzorginghuizen om ook hun bus ter beschikbaar te stellen voor ouderen
die niet in een verzorgingshuis wonen.

Windenergie wel of niet


Windenergie wat wil de Seniorenpartij hiermee.
De Seniorenpartij Delfzijl is tegen het nog meer plaatsen van windmolens,
genoeg is genoeg horen we aldoor, en dat klopt.
Maar we willen ook van het gas af (gasloos).
Wat is nu de oplossing over wel of geen windenergie.
Een van de oplossingen kan zijn dat dorpen,
net als in Denemarken hun eigen windmolen krijgen,
die de energie voor een heel dorp opwekt.
Daarvoor heb je een energiecoöperatie van de inwoners nodig,
die hun energie dan gaan betalen aan de coöperatie,
ter aflossing van de molen.
Voordeel is dat het geld blijft in de woongebieden en niet
naar de aandeelhouders van NUON, ENECO en nadere commerciële partijen gaan.
Het ongebruikte deel van de energie kan worden verkocht en hiermee
kunnen in de dorpen de voorzieningen in stand worden gehouden.
Dit is waar de Seniorenpartij Delfzijl zich sterk voor gaat maken.

Wat wij dus oneerlijk vinden is dat de bewoners worden afgescheept
met een vergoeding van 2.000, euro per jaar.
Terwijl de gemeente 700.000, euro krijgen uit de OZB van de windmolens
straks bij Geefsweer. Als de gemeente Fairplay wil zijn naar de burgers toe,
dient dit geld terug te worden gestort in het gebiedsfonds.
Hier gaat de Seniorenpartij Delfzijl zich sterk voor maken.
Dit is dus een eerlijke afhandeling van de lusten en de lasten van de
burgers die last hebben van windmolens.

Mijnbouwschade hoogbouw.

De Seniorenpartij Delfzijl wil zo snel mogelijk dat er onderzoek word
gestart naar de veiligheid van de hoogbouw in de gemeente Delfzijl.
En dan ook zo snel als mogelijk beginnen met het versterken,
en als het niet anders kan, nieuwbouw (wat onze keuze zal zijn,
want dan kunnen we zeer snel energie neutraal bouwen), wat goedkoper is dan verstevigen.

Wegennet en groenvoorziening.


De Seniorenpartij Delfzijl wil dat het wegenonderhoud
en het groen onderhoud weer op peil wordt gebracht.

Onderwijs in Dorpen behouden.

De Seniorenpartij Delfzijl zal zich sterk maken voor het behoud van scholen in de dorpen
Denk hierbij aan de school in Meedhuizen.
De kans is er, want ook in Meedhuizen moet de school worden versterkt.
Pak deze kans aan door er een nieuwe kindcentrum neer te zetten,
die energie neutraal is.

Wijkgebouwen terug en niet alleen in de Dorpen.

De uitspraak dat ieder dorp een dak moet hebben, moet ook gelden voor Delfzijl,
waar veel groeperingen wonen die nu geen wijkgebouw meer hebben.
Ook een hang plek voor de jeugd moet terug komen .

Seniorenpartij Delfzijl is tegen windmolens op land, genoeg is genoeg.

Stem daarom Seniorenpartij Delfzijl lijst 5
Joe Wait’n waarom.

Wij horen graag van u

Marktstraat 5
9934 CH Delfzijl

T: 0627472652
E: Info@seniorenpartijgroningen.nl
Slider